Odsetki za zwłokę w zawiadomieniu wierzyciela do organu egzekucyjnego.

Pytanie: Czy odsetki za zwłokę, które wpisuje się do zawiadomienia skierowanego do organu egzekucyjnego należy zaokrąglić do pełnych złotych czy podawać w pełnej wysokości (w groszach) ?

Odpowiedź: Wierzyciel podaje w zawiadomieniu nie tylko wysokość należności pieniężnej pozostałej do wyegzekwowania, ale np. w przypadku zapłaty wierzycielowi należności pieniężnej, także wysokość uzyskanych odsetek z tytułu niezapłacenia należności w terminie, wysokość odsetek na dzień sporządzenia zawiadomienia oraz wysokość odsetek z tytułu niezapłacenia należności pieniężnej w terminie, naliczonych na dzień wystawienia tytułu wykonawczego od zmniejszonej w wyniku zapłaty wysokości należności pieniężnej.

Ww. odsetki nie podlegają zaokrągleniu, powinny być podawane w pełnej wysokości (w groszach).

Od 20 lutego 2021 r. sporządzając tytuł wykonawczy, kwoty należności pieniężnych oraz odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wykazuje się bez zaokrąglenia, czyli w wysokości wynikającej z ewidencji szczegółowej prowadzonej dla podatnika (z groszami). Od 20 lutego 2021 r. nie obowiązuje uchylony art. 27a ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, który stanowił o zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy m. in. odsetek za zwłokę.