Ewidencja przypisu opłaty ze stawką opłaty podwyższonej.

Stosownie do art. 6ka ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Do określenia wysokości opłaty za okres, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych stosuje wysokość stawki opłaty podwyższonej.

Dokumentowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prowadzi się w księdze rachunkowej w oparciu m. in. o przepisy prawa rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208, poz. 1375).

Stosownie do § 2 ust. 1 pkt 10 ww. rozporządzenia przypis to zobowiązanie podatkowe stanowiące obciążenie konta podatnika.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według stawki opłaty podwyższonej określona w decyzji dotyczy wyłącznie miesiąca bądź miesięcy roku, który został w niej wskazany. Decyzja ta jest zatem decyzją „zamkniętą”.

Na podstawie decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi, według stawki opłaty podwyższonej, dokonuje się przypisu opłaty za wskazany okres w wysokości wynikającej z decyzji.

Za kolejne miesiące obowiązuje wysokość zobowiązania określona w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co wynika z art. 6m ust. 1d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z ww. przepisem wysokość zobowiązania określonego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z zastrzeżeniem art. 6o.