Objaśnienia podatkowe dotyczące zwolnienia z podatku od nieruchomości w odniesieniu do kolejowych terminali towarowych.

Minister Finansów, stosownie do art. 14a § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe, wydał w dniu 8 maja 2024 r. objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania od 1 stycznia 2024 r. przepisów art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze i pkt 1c ustawy o podatkach i opłatach lokalnych określających zwolnienie z podatku od nieruchomości kolejowych terminali towarowych, stanowiących obiekty infrastruktury usługowej.

Ze względu na fakt, że postępowanie notyfikacyjne w sprawie środka pomocowego (SA.104785) nie zostało zakończone, zgodnie z art. 108 ust. 3 TFUE, środek ten w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości terminali towarowych nie może być stosowany.

Pomimo wejścia w życie 1 stycznia 2024 r. przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dotyczących zwolnienia z podatku od nieruchomości terminali towarowych, ze względu na brak wypełnienia procedury zgłoszenia określonej w art. 108 ust. 3 TFUE zwolnienie w tym zakresie nie może być stosowane do zakończenia procesu notyfikacji.