Małżonek podatnika zalegającego z zapłatą podatku bez upomnienia.

Pytanie:

Czy po 25 marca 2024 r. do małżonka podatnika zalegającego z zapłatą podatku należy przesłać odrębnie upomnienie przed wystawieniem tytułu wykonawczego na podatnika?

Odpowiedź:

Od 25 marca 2024 r. katalog informacji przekazywanych przez wierzyciela do organu egzekucyjnego został poszerzony o informacje wskazane w pkt 4a – 4c art. 26 § 1e ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, tj. m. in. o imię i nazwisko małżonka zobowiązanego oraz adresu jego miejsca zamieszkania, a także numeru PESEL lub NIP, jeżeli małżonek zobowiązanego taki numer posiada, albo innego numeru identyfikacyjnego ze wskazaniem jego rodzaju, o ile jest znany wierzycielowi – w przypadku gdy odpowiedzialność zobowiązanego za należność pieniężną i odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie obejmuje majątek osobisty zobowiązanego i majątek wspólny zobowiązanego i jego małżonka.

Zgodnie z art. 15 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, egzekucja administracyjna może być wszczęta, jeżeli wierzyciel, po upływie terminu do wykonania przez zobowiązanego obowiązku, przesłał mu pisemne upomnienie, zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego oraz inne dane niezbędne do prawidłowego wykonania obowiązku przez zobowiązanego.

Zobowiązanym, którym zgodnie z art. 1a pkt 20 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji jest osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej oraz osoba fizyczna, która nie wykonała w terminie obowiązku o charakterze pieniężnym.

Zobowiązanym jest zatem podatnik, który zalega z zapłatą podatku i tylko do podatnika jako zobowiązanego wierzyciel przesyła upomnienie. Wskazane przepisy prawa nie nakładają obowiązku przesłania upomnienia do małżonka podatnika.

Jeżeli natomiast, zgodnie z odrębnymi przepisami odpowiedzialność zobowiązanego za należność pieniężną i odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie obejmuje majątek osobisty zobowiązanego i majątek wspólny, podstawą do prowadzenia egzekucji z majątku osobistego zobowiązanego i majątku wspólnego jest tytuł wykonawczy wystawiony na zobowiązanego (art. 27e § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji). Wówczas w części D „Informacje dotyczące należności pieniężnej” w poz. 6 zaznacza się kwadrat 1 „odpowiedzialność za należność pieniężną i odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie obejmuje również majątek wspólny zobowiązanego i jego małżonka”.

Stosownie do art. 29 § 1 w związku z art. 26 ustawy Ordynacja podatkowa: w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim odpowiedzialność podatnika za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki obejmuje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka. Oznacza to zatem, że odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe osoby pozostającej w związku małżeńskim obejmuje cały majątek podatnika, zarówno majątek odrębny, jak i wspólnypodatnika i jego współmałżonka. Równolegle oznacza to, że odpowiedzialność małżonka podatnika – za podatki współmałżonka – obejmuje majątek wspólny podatnika i jego małżonka.

Odpowiadając zatem na pytania, do małżonka podatnika zalegającego z zapłatą podatku nie przesyła się upomnienia.

Inne zasady przekazywania informacji przez wierzyciela do organu egzekucyjnego to temat najbliższych warsztatów online – 16 maja br. “eDI i eZW w zakresie podatków i opłat lokalnych“.