Stawka odsetek za zwłokę bez zmian – 14,50 % w stosunku rocznym.

Rada Polityki Pieniężnej podjęła w dniu 09.05 br.decyzję o utrzymaniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie, stopa lombardowa wynosi 6,25%. Oznacza to, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych nie ulega zmianie i wynosi 14,50 % w stosunku rocznym.

O odsetkach za zwłokę od zaległości podatkowych można przeczytać we wpisach, np.: