Przedawnienie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Zgodnie z art. 70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Z przepisów ustawy Ordynacja podatkowa nie wynika odrębny termin przedawnienia odsetek od zaległości podatkowych, a zatem odsetki od zaległości podatkowych przedawniają się w takim samym terminie, jak należność główna.

SN w wyroku z 13 grudnia 2018 r. sygn. akt V CSK 506/17 wskazał, że termin pięcioletni przedawnienia odnosi się również do odsetek od należności głównej przywołując uchwałę składu siedmiu sędziów NSA z dnia 7 grudnia 2009 r., sygn. akt II FPS 5/09. Z tego względu zasady odnoszące się do przerwy i zawieszenia biegu przedawnienia należności podatkowej obejmują także należności odsetkowe.