Nowy termin likwidacji wydawania z urzędu postanowień w sprawie zaliczenia wpłaty/nadpłaty.

We wpisie “Projekt likwidacji wydawania z urzędu postanowień w sprawie zaliczenia wpłaty i nadpłaty” z 10.02.2023 r. na podstawie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych został wskazany termin 1 czerwca 2023 r. jako termin rezygnacji z obligatoryjnego wydawania postanowień w sprawie zaliczenia wpłaty/nadpłaty na rzecz wydawania tych postanowień przez organy podatkowe na wniosek podatników.

W dniu 14 kwietnia 2023 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Dla przepisów dotyczących likwidacji wydawania z urzędu postanowień w sprawie zaliczenia wpłaty/nadpłaty został wskazany nowy termin wejścia ich w życie – 1 września 2023 r. Ustawę przekazano do Senatu RP.

Przepis art. 7 pkt 5 i pkt 6 ustawy zawiera zmiany do art. 62 § 4 oraz art. 76a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Ze zmienionych przepisów wynika, że:

  • organ podatkowy wydaje postanowienie w sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę oraz kosztów upomnienia na wniosek podatnika,
  • organ podatkowy wydaje postanowienie w sprawie zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych na wniosek podatnika.

Art. 7. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm.7)) wprowadza się następujące zmiany:

5) w art. 62:
a) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. W sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę oraz kosztów upomnienia organ podatkowy, na wniosek podatnika, wydaje postanowienie, na które służy zażalenie.”,
b) uchyla się § 4a,
c) w § 5 wyrazy „§ 1–4a” zastępuje się wyrazami „§ 1–4”;

6) w art. 76a § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. W sprawach zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych i należności, o których mowa w art. 76 § 1a, organ podatkowy, na wniosek podatnika, wydaje postanowienie, na które służy zażalenie. W przypadku zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych zobowiązań podatkowych i należności, o których mowa w art. 76 § 1a, przepisy art. 55 § 2 i art. 62 § 1 stosuje się odpowiednio.”.