Projekt likwidacji wydawania z urzędu postanowień w sprawie zaliczenia wpłaty i nadpłaty.

Do Sejmu RP został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, (tzw. pakiet Slim VAT 3).

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych zawiera również propozycje zmian do ustawy Ordynacja podatkowa, polegające na rezygnacji z obligatoryjnego wydawania postanowień w sprawie zaliczenia wpłaty/nadpłaty na rzecz wydawania tych postanowień przez organy podatkowe na wniosek podatników.

Przepis art. 4 pkt 5 i pkt 6 projektu ustawy zawiera zmiany do art. 62 § 4 oraz art. 76a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw:

  • organ podatkowy wydaje postanowienie w sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę oraz kosztów upomnienia na wniosek podatnika,
  • organ podatkowy wydaje postanowienie w sprawie zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych na wniosek podatnika.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw:

Art. 4. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 i 2707 oraz z 2023 r. poz. 180) wprowadza się następujące zmiany:

5) w art. 62:
a) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. W sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę oraz kosztów upomnienia organ podatkowy, na wniosek podatnika, wydaje postanowienie, na które służy zażalenie.”,
b) uchyla się § 4a,
c) w § 5 wyrazy „§ 1–4a” zastępuje się wyrazami „§ 1–4”;

6) w art. 76a § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. W sprawach zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych i należności, o których mowa w art. 76 § 1a, organ podatkowy, na wniosek podatnika, wydaje postanowienie, na które służy zażalenie. W przypadku zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych zobowiązań podatkowych i należności, o których mowa w art. 76 § 1a, przepisy art. 55 § 2 i art. 62 § 1 stosuje się odpowiednio.”.

Stosownie do art. 26 pkt 2 projektu ustawy zmiany dotyczące postanowień w sprawie zaliczenia wpłaty oraz nadpłaty mają wejść w życie z dniem 1 czerwca 2023 r.