Deklaracja na podatek od środków transportowych.

W dniu 15 lutego br. upływa termin złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych.

Obowiązek złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych w terminie do 15 lutego danego roku dotyczy podatników, dla których obowiązek podatkowy powstał najpóźniej od dnia 1 lutego danego roku. W przypadku gdy obowiązek podatkowy powstaje od 1 marca danego roku podatnik ma obowiązek złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Wynika to z art. 9 ust. 6 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Deklaracja na podatek od środków transportowych obejmuje wyłącznie środki transportowe będące przedmiotem opodatkowania.

W deklaracji na podatek od środków transportowych nie ujmuje się pojazdów wyłączonych z opodatkowania podatkiem od środków transportowych (np. przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) oraz zwolnionych z opodatkowania (np. pojazdów specjalnych albo pojazdów zwolnionych z opodatkowania na podstawie uchwały rady gminy podjętej w oparciu o art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). Na powyższą regułę wskazują również “Objaśnienia do deklaracji DT-1” określone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2436).

Podatnik w deklaracji na podatek od środków transportowych jest zobowiązany wskazać liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych w podziale na rodzaj środka transportowego oraz charakter prawa własności i pozycję w dowodzie rejestracyjnym (pojazdy niepozostające we współwłasności, pojazdy pozostające we współwłasności, dla których podatnik jest wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym oraz niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym). W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, stosownie do art. 9 ust. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.