Zmiany dotyczące podatków i opłat lokalnych uchwalone.

Sejm RP uchwalił w dniu 8 lutego br. ustawę o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. Ustawę przekazano do Senatu RP i Prezydenta.

Uchwalone zmiany dotyczą ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy Ordynacja podatkowa i będą miały zastosowanie w realizacji podatków i opłat lokalnych.

W przypadku gdy ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw pozostanie w niezmienionym kształcie, wejdą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia zmiany dotyczące m. in. :

  • zasad przedawnienia kosztów upomnienia, przepis art. 15 § 3c ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji otrzyma brzmienie: “Obowiązek zapłaty kosztów upomnienia przedawnia się wraz z wygaśnięciem należności pieniężnej objętej tym upomnieniem. Jeżeli w upomnieniu ujęto więcej niż jedną należność pieniężną, koszty upomnienia przedawniają się wraz z wygaśnięciem należności pieniężnej o najpóźniejszym terminie płatności.”,
  • zasad postępowania w przypadku niedotrzymania m.in. terminu płatności rat z decyzji o rozłożeniu na raty, nowy przepis art. 67da ustawy Ordynacja podatkowa otrzyma brzmienie: “§ 1. W razie niedotrzymania terminu płatności odroczonego podatku lub zaległości podatkowej bądź terminu płatności którejkolwiek z rat, na jakie zostały rozłożone podatek lub zaległość podatkowa, następuje z mocy prawa wygaśnięcie decyzji o: 1) odroczeniu terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę – w całości; 2) rozłożeniu na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej – w części dotyczącej raty niezapłaconej w terminie płatności. § 2. W razie niedotrzymania terminu płatności trzech rat, na jakie zostały rozłożone podatek lub zaległość podatkowa, następuje z mocy prawa wygaśnięcie decyzji o rozłożeniu na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej w zakresie wszystkich niezapłaconych rat.”

ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (tekst ustawy przekazany do Senatu)