Coroczne oświadczenie do podatku od środków transportowych.

Stosownie do art. 8 pkt 5 i pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od środków transportowych podlegają przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton związane wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Zgodnie z art. 17a ustawy o podatku rolnym, ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o podatniku podatku rolnego, należy przez to rozumieć właściciela, posiadacza samoistnego, użytkownika wieczystego lub posiadacza gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy.

Pytanie: Czy oświadczenie do podatku od środków transportowych dotyczące przyczep i naczep związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego powinno być składane w każdym roku podatkowym czy wystarczy jednorazowe złożenie oświadczenia w przypadku gdy nie ma zmian?

Odpowiedź: Oświadczenie do podatku od środków transportowych dotyczące przyczep i naczep związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego powinno być składane corocznie.

Podatek od środków transportowych jest podatkiem o charakterze rocznym, z obowiązkiem składania deklaracji na dany rok podatkowy, a zatem odrębnie w każdym roku winna być dokonywana weryfikacja co do przesłanek wyłączenia z opodatkowania podatkiem od środków transportowych ww. przyczep i naczep. Oznacza to, że w przypadku gdy podatnik jest właścicielem przyczep i naczep związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego winien co roku składać przedmiotowe oświadczenie.

Ww. odpowiedź to jedna z 156 odpowiedzi na pytania zamieszczone od lipca 2021 r. w newsletterze “Odpowiedzi na pytania”. “Odpowiedzi na pytania” to bezpłatny cotygodniowy newsletter na adres mailowy w każdy wtorek. W każdym newsletterze odpowiedzi na 2 pytania. Newsletter “Odpowiedzi na pytania” kierowany jest do osób, będących uczestnikami warsztatów online. Wszystkie pytania są zamieszczone pod linkiem: https://podatkowyreferat.online/2021/07/20/odpowiedzi-na-pytania-newsletter/