Zwiększenie limitu zwrotu podatku akcyzowego.

Jeszcze do 28 lutego 2023 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Jedno z pytań, które zostało przesłane przez uczestnika warsztatów online po ich zakończeniu dotyczyło możliwości przyznania kwoty zwrotu podatku akcyzowego, w przypadku gdy do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, który został złożony w lutym 2023 r. wnioskodawca nie dołączył dokumentu zawierającego informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła w posiadaniu wnioskodawcy. Czy taki dokument może dołączyć składając wniosek w sierpniu 2023 r. i czy zwiększy to limit zwrotu podatku akcyzowego?

W odpowiedzi na to pytanie wskazać należy, że producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła w pierwszym lub drugim terminie danego roku dołączając do wniosku dokument zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Wnioskodawca może zatem dołączyć dokument zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła do wniosku, który zostanie złożony w sierpniu 2023 r. Wówczas zmianie ulegnie limit zwrotu podatku akcyzowego liczony jako suma:

  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Konieczne będzie w opisanym przypadku wydanie decyzji zmieniającej decyzję w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentowi rolnemu w części dotyczącej limitu rocznego na podstawie przepisu art. 155 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.