Zmieniony tytuł wykonawczy w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jak postąpić w przypadku gdy właściciel nieruchomości złoży deklarację zwiększającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny (np. rok do tytułu z tytułu zamieszkania nowo narodzonego dziecka) a ma już wystawiony tytuł wykonawczy?

Wierzyciel jest zobowiązany wówczas do wystawienia zmienionego tytułu wykonawczego.

Stosownie bowiem do art. 28b § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jeżeli w trakcie postępowania egzekucyjnego zostanie wydana decyzja, postanowienie lub inne orzeczenie określające lub ustalające inną wysokość należności pieniężnej niż objęta tytułem wykonawczym albo zostanie złożona korekta dokumentu, o którym mowa w art. 3a § 1 (deklaracji), powodująca zwiększenie wysokości należności pieniężnej, wierzyciel niezwłocznie sporządza zmieniony tytuł wykonawczy.

Sporządzając zmieniony tytuł wykonawczy:

–      w poz. 1 „Numer tytułu wykonawczego” – wpisuje się numer dotychczasowego tytułu wykonawczego,

–      w poz. 2 „Data wystawienia” – wpisuje się datę sporządzenia zmienionego tytułu wykonawczego,

–      w poz. 3 „Rodzaj dokumentu” – zaznacza się kwadrat 2 „zmieniony tytuł wykonawczy”.

Stosownie do art. 28b § 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w zmienionym tytule wykonawczym wierzyciel wskazuje wysokość należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie oraz kosztów upomnienia należnych na dzień wystawienia zmienionego tytułu wykonawczego. W zmienionym tytule wykonawczym wskazuje się również dane dotyczące pozostałych należności pieniężnych, które nie uległy zmianie. Oznacza to, że zmieniony tytuł wykonawczy obejmuje zarówno dodatkową należność wynikającą ze złożonej deklaracji zwiększającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również dotychczasowe należności pieniężnych, które nie uległy zmianie.

Przed sporządzeniem zmienionego tytułu wykonawczego wierzyciel jest zobowiązany przesłać do zobowiązanego upomnienie na dodatkową należność wynikającą ze złożonej deklaracji zwiększającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.