Dokumenty niepotwierdzające danych w deklaracji.

Stosownie do art. 6n ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy w uchwale
wprowadzającej wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości może określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w tej deklaracji.

Dane, które mogą być wymagane w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, stosownie do art. 6m ust. 1b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to:
1) imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby,
2) adres nieruchomości,
3) dane stanowiące podstawę zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
4) numer telefonu właściciela nieruchomości,
5) adres poczty elektronicznej właściciela nieruchomości,
6) inne informacje niezbędne do wystawienia tytułu wykonawczego,
7) informacje dotyczące posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów
stanowiących odpady komunalne.

Danych wskazanych w art. 6m ust. 1b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie potwierdzają poniższe dokumenty:

1) dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości, wystawiony przez odpowiednie instytucje, w szczególności:
a) domy spokojnej starości
b) domy dziecka
c) zakłady karne
d) placówki opieki zdrowotnej
e) jednostki wojskowe
f) uczelnie wyższe w przypadku studentów oraz szkoły średnie w przypadku uczniów uczących się
w systemie dziennym, zamieszkujących poza gminą
g) zakłady pracy w przypadku delegacji dłuższych niż jeden miesiąc
h) umowę najmu
2) dokument potwierdzający, że mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej gminie
3) oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe na terenie gminy pod innym adresem niż adres zameldowania
4) oświadczenie wskazujące osoby pozostające poza granicami kraju.

Ww. dokumenty dotyczą potwierdzenia poprawności wypełnienia deklaracji, a nie potwierdzenia danych podanych w deklaracji. Poprawność sporządzenia deklaracji powinna być weryfikowana przez organ podatkowy w ramach czynności sprawdzających określonych w dziale V Ordynacji podatkowej. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji nie może określać dokumentów ani kryteriów
służących weryfikacji deklaracji.

Na podstawie: Uchwały nr 1/2023 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 10 stycznia 2023 r.