Zakres odpowiedzialności spadkobierców.

Zgodnie z art. 100 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa organ podatkowy orzeka w jednej decyzji o zakresie odpowiedzialności lub uprawnień poszczególnych spadkobierców na podstawie decyzji ostatecznych wydanych wobec spadkodawcy oraz jego zobowiązań wynikających z prawidłowych deklaracji.

Organ podatkowy ustala stan faktyczny sprawy, odpowiedzialność spadkobierców i zakres odpowiedzialności. Organ podatkowy w oparciu o posiadane dane określa należności, o których mowa w art. 98 § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa (zakres przedmiotowy) i spadkobierców odpowiedzialnych za te należności (zakres podmiotowy).

Zakres przedmiotowy, jak i podmiotowy decyzji orzekającej o zakresie odpowiedzialności lub uprawnień spadkobierców określa się na dzień otwarcia spadku.

Według art. 98 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa do odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o przyjęciu i odrzuceniu spadku oraz o odpowiedzialności za długi spadkowe. Przepis § 1 stosuje się również do odpowiedzialności spadkobierców za: 1) zaległości podatkowe, 2) odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych spadkodawcy; 3) pobrane, a niewpłacone podatki z tytułu sprawowanej przez spadkodawcę funkcji inkasenta; 4) opłatę prolongacyjną; 5) koszty postępowania podatkowego; 6) koszty upomnienia i koszty postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec spadkodawcy powstałe do dnia otwarcia spadku.

Podmiotowy zakres odpowiedzialności spadkobierców organ określa w oparciu o posiadane prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia albo europejskie poświadczenie spadkowe.

O Rejestrze Spadkowym można przeczytać we wpisie: Rejestr spadkowy – informacje o dokumentach poświadczających dziedziczenie po zmarłym