Powrót do imion rodziców w tytule wykonawczym.

Obowiązujący do końca września 2021 r. wzór tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji należności pieniężnych zawierał w części dotyczącej danych zobowiązanego – osoby fizycznej pola: „imię ojca” oraz „imię matki”. Aktualnie obowiązujący wzór tytułu wykonawczego stosowanego w egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym określony rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej już takich danych nie obejmuje.

Warto zatem zauważyć, że uchwalona przez Sejm RP ustawa 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw ponownie rozszerza zakres danych zobowiązanego, jakie wierzyciel będzie wskazywał w tytule wykonawczym. Zmiana art. 27 § 1 pkt 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji polega na rozszerzeniu zakresu danych zobowiązanego o imię ojca i imię matki zobowiązanego oraz datę urodzenia zobowiązanego. Dane te w sposób jednoznaczny mają identyfikować zobowiązanego.

Oznacza to zatem, że tytuł wykonawczy w zakresie danych zobowiązanego będącego osobą fizyczną będzie zawierał:

  • imię i nazwisko oraz adres jego miejsca zamieszkania,
  • imię ojca i imię matki oraz datę urodzenia zobowiązanego, o ile są znane wierzycielowi,
  • numer PESEL, NIP lub numer REGON, jeżeli zobowiązany taki numer posiada, albo inny numer identyfikacyjny ze wskazaniem jego rodzaju, o ile jest znany wierzycielowi,
  • numer, za pomocą którego zobowiązany został zidentyfikowany na potrzeby podatku w innym kraju,

O innych planowanych zmianach wynikających z ustawy 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw można przeczytać we wpisie: Zmiany dotyczące podatków i opłat lokalnych uchwalone.