Opodatkowanie nowego budynku wykorzystywanego do działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Kolejno, stosownie do art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jeżeli okolicznością, od której uzależniony jest obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Oznacza to zatem, że w przypadku gdy okolicznością rzutującą na powstanie obowiązku podatkowego jest istnienie budynku (jego części), obowiązek powstaje od początku roku następującego po roku zakończenia budowy lub rozpoczęcia użytkowania.

Nie ma przy tym znaczenia sposób wykorzystywania budynku. W każdym przypadku nowy budynek korzysta z tzw. wakacji podatkowych (czyli okresu w którym nie istnieje obowiązek podatkowy) – do końca roku, w którym zakończono jego budowę lub rozpoczęto jego użytkowanie przed ostatecznym wykończeniem.

Dotyczy to także nowego budynku, w którym rozpoczęto prowadzenie działalności gospodarczej. Budynek, którego budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem w danym roku, wykorzystywany do działalności gospodarczej, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości do końca roku.