Odsetki za zwłokę za okres po ogłoszeniu upadłości.

Przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe przewidują możliwość zaspokojenia odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych z masy upadłości.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe z masy upadłości mogą być zaspokojone odsetki od wierzytelności, należne od upadłego,za okres do dnia ogłoszenia upadłości (datą ogłoszenia upadłości jest data wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości- art. 52 zdanie pierwsze ustawy Prawo upadłościowe).

Oznacza to zatem, że z masy upadłości zaspokajane mogą być jedynie odsetki należne od upadłego do momentu upadłości.

Niemniej, ogłoszenie upadłości nie stanowi podstawy do nienaliczania dalszych odsetek za zwłokę, należnych za okres po ogłoszeniu upadłości. Ogłoszenie upadłości podatnika nie stanowi okoliczności zwalniających z zapłaty należnych odsetek wierzycielom przypadających za czas po wydaniu postanowienia o upadłości. Pomimo ogłoszenia upadłości odsetki za zwłokę nalicza się w stosunku do upadłego również za okres po dniu ogłoszenia upadłości, ale nie podlegają one zaspokojeniu z masy upadłości.