Reprezentowanie gminy w deklaracji podatkowej.

Gmina jako osoba prawna ma status podatnika w zakresie podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz  podatku od środków transportowych.

Gmina w stosunkach zewnętrznych reprezentowana jest przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zgodnie bowiem z art. 31 w zw. z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wójt jako organ wykonawczy kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Gmina jako podatnik reprezentowana jest zatem przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta.

Zgodnie z art. 80a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa deklaracja może być podpisana przez pełnomocnika podatnika. Wójt może zatem ustanowić pełnomocnika do podpisywania deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek leśny oraz deklaracji na podatek od środków transportowych.

Wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej (UPL-1P) oraz wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1), stanowią załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz. U. z 2018 r. poz. 562).

Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1) składana przez gminę powinna być podpisana w poz. 121 – poz. 128, tj. w miejscu przeznaczonym dla osób reprezentujących podatnika (Gminę), w tym dla osoby, której udzielono pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji.

Deklaracja na podatek leśny (DL-1) składana przez gminę powinna być podpisana w poz. 63 – poz. 70, tj. w miejscu przeznaczonym dla osób reprezentujących podatnika (Gminę), w tym dla osoby, której udzielono pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji.

Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1) składana przez gminę powinna być podpisana w poz. 84 – poz. 87, tj. w miejscu przeznaczonym dla osób reprezentujących podatnika (Gminę), w tym dla osoby, której udzielono pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji.