Przedawnienie zobowiązania podatkowego – co to oznacza?

Zgodnie z art. 70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Co to oznacza?

Przedawnienia zobowiązania podatkowego oznacza, że zobowiązanie podatkowe przestaje istnieć, przy czym ani podatnik nie ma wówczas obowiązku zapłaty tego zobowiązania podatkowego, ani organ podatkowy nie może żądać od podatnika zapłaty tego zobowiązania podatkowego.

Przedawnienie zobowiązania podatkowego oznacza, że po upływie określonego czasu zobowiązanie podatkowe, chociaż niezapłacone, wygasa z mocy prawa, stosownie do art. 59 § 1 pkt 9 ustawy Ordynacja podatkowa. Przedawnienie zobowiązania podatkowego oznacza, że wygasa nie tylko zobowiązanie podatkowe, ale wraz z tym zobowiązaniem podatkowym wygasają odsetki za zwłokę od tego zobowiązania podatkowego. Wygaszenie z mocy prawa zobowiązania podatkowego oznacza, że do wygaszenia dochodzi bez potrzeby wydawania odrębnych decyzji.

Przedawnienie zobowiązania podatkowego oznacza, że wierzyciel nie może skutecznie żądać zapłaty należności, a zatem wierzyciel nie może skutecznie podejmować czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, czyli doręczyć upomnienia i wystawić tytułu wykonawczego dotyczących tego zobowiązania podatkowego.

Przedawnienie zobowiązania podatkowego oznacza, że dobrowolna zapłata podatku po upływie terminu przedawnienia skutkuje powstaniem u podatnika nadpłaty podlegającej zwrotowi, stosownie do art. 72 ustawy Ordynacja podatkowa. Warto jednak zwrócić uwagę, że wniosek o zwrot nadpłaty złożony przed upływem terminu przedawnienia musi zostać rozpoznany, nawet gdy ten termin już upłynął, o czym stanowi art. 79 ustawy Ordynacja podatkowa.