Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych jako nadpłata.

Przepis art. 72 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa definiuje nadpłatę jako kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku.

        

Kwota nadpłaconego podatku to kwota nadwyżki wpłaty podatku nad kwotą należnego podatku. Kwota należnego podatku wynika z:

  1. deklaracji (np. w podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku rolnym i leśnym od osób prawnych, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
  2. decyzji (np. decyzji ustalającej wysokość podatku od nieruchomości od osób fizycznych),
  3. mocy ustawy (np. w opłacie skarbowej).

Kwota nienależnie zapłaconego podatku wystąpi wówczas, gdy podatnik wpłaca podatek mimo tego, iż nie ciąży na nim obowiązek podatkowy.

Dodatkowo, przepis art. 72 § 2 pkt 1 ustawa Ordynacja podatkowa stanowi, że na równi z nadpłatą traktuje się część wpłaty, która została zaliczona na poczet odsetek za zwłokę, jeżeli wpłata ta dotyczyła zaległości podatkowej.

Oznacza to zatem, odsetki za zwłokę mogą przekształcić się w nadpłatę. Tak sytuacja będzie miała miejsce, np. wówczas gdy podatnik zapłacił zaległość podatkową wraz z odsetkami za zwłokę, a następnie decyzja ustalająca/określająca wysokość zobowiązania podatkowego została uchylona/zmieniona i w wyniku wydania decyzji uchylającej/zmieniającej powstała nadpłata. Nadpłatą będzie również kwota zapłaconych uprzednio przez podatnika odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.