Opłata skarbowa za poświadczenie zgodności kopii.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o opłacie skarbowej, opłacie skarbowej podlega m. in. wydanie zaświadczenia na wniosek w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej. Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do ustawy.

Jedną z kategorii wydawanych zaświadczeń (cz. II poz. 4 załącznika do ustawy) jest poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane m. in. przez organy administracji samorządowej.

Stawka opłaty skarbowej od poświadczenia zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii wynosi 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy (cz. II poz. 4 kol. 3 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej).

Zwolnione od opłaty skarbowej jest poświadczenie zgodności odpisu, kopii lub wyciągu z pełnomocnictwa niepodlegającego opłacie skarbowej lub od niej zwolnionego (cz. II poz. 4 kol. 4 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej).

Jeżeli zatem podatnik podatków lokalnych chce uzyskać potwierdzoną za zgodność kopię decyzji wydanej przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta (np. decyzji ustalającej lub określającej wysokość zobowiązania podatkowego) winien wnieść opłatę skarbową w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub rozpoczętej strony dokumentu.