Zaświadczenie w formie elektronicznej.

Przepisy ustawy Ordynacja podatkowa umożliwiają wydawanie zaświadczeń na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, stosownie do art. 306k w związku z art. 126 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Zaświadczenie jako dokument elektroniczny może zostać wydane również przez organ podatkowy – wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Zaświadczenie jest podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Zaświadczenie doręczane jest wnioskodawcy na adres do doręczeń elektronicznych

O statusie zaświadczenia wydawanego jako dokument elektroniczny można przeczytać w informacji Krajowej Administracji Skarbowej z 23 listopada 2022 r.: Zaświadczenie wydane w e-Urzędzie Skarbowym to dokument elektroniczny

Zaświadczenia elektroniczne powinny być traktowane na równi z dokumentami papierowymi.

Dokument elektroniczny (plik) ma taką samą moc prawną jak tradycyjny dokument papierowy.

Osoby, które otrzymają takie zaświadczenie powinny posługiwać się wyłącznie jego elektroniczną wersją i w takiej formie przekazać go np. do uczelni czy banku. Mogą to zrobić korzystając z:

  • poczty elektronicznej,
  • nośników danych,
  • dostępnych aplikacji działających w podmiotach, którym przedstawiane jest zaświadczenie.