Obowiązek ponoszenia opłaty wynika z ustawy, a nie z deklaracji.

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a nie ze złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty. W tej sprawie wypowiedział się WSA w Kielcach w wyroku z 25.08.2022 r. sygn. akt I SA/Ke 272/22.

Zdaniem organu I instancji obowiązek uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika ze złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Według organu skoro właściciel nieruchomości nie złożył korekty deklaracji w zakresie danych dotyczących właściciela to, stosownie do art. 6m ust. 1d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązany jest do poniesienia opłaty również za okres, w którym faktycznie nie był właścicielem nieruchomości.

WSA w Kielcach w wyroku z 25.08.2022 r. sygn. akt I SA/Ke 272/22 stwierdził , że stanowisko organu jest nieprawidłowe. Organ I instancji niewłaściwie przyjął, że obowiązek uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obciąża właściciela nieruchomości, wywodząc ten obowiązek z deklaracji złożonej, “choćby wadliwie”. WSA w Kielcach stwierdził, że stanowisko organu I instancji jest błędne, a obowiązek ponoszenia opłaty wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepisy ustawy określają podmioty zobowiązane do złożenia deklaracji i uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przepis art. 6m ust. 1d ustawy dotyczy jedynie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Źródło: wyrok WSA w Kielcach z 25.08.2022 r. sygn. akt I SA/Ke 272/22