Nieużytki w deklaracji podatkowej.

Pytanie: Czy nieużytki są zwolnione z opodatkowania? W której deklaracji podatkowej należy wykazać nieużytki?

Odpowiedź: Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają wyłącznie grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne (z wyłączeniem użytków rolnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza), o czym stanowi art. 1 ustawy o podatku rolnym. Pozostałe grunty (z wyjątkiem lasów) podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Stosownie do § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków do użytków rolnych zalicza się:

  1. grunty orne, oznaczone symbolem R,
  2. łąki trwałe, oznaczone symbolem Ł,
  3. pastwiska trwałe, oznaczone symbolem Ps,
  4. sady, oznaczone symbolem S,
  5. grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem Br,
  6. grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczone symbolem Lzr,
  7. grunty pod stawami, oznaczone symbolem Wsr,
  8. grunty pod rowami, oznaczone symbolem W.

Niewymienione jako użytki rolne – nieużytki (oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako N) podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Niemniej, stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, grunty stanowiące nieużytki (z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej) są zwolnione od podatku od nieruchomości.

Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania podatkiem od nieruchomości na podstawie ustawy wykazuje się w załączniku ZIN-2 (Załącznik do Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych) albo ZDN-2 (Załącznik do Deklaracji na podatek od nieruchomości), w zależności od tego czy podatnikiem jest osoba fizyczna czy osoba prawna.

Gruntów stanowiących nieużytki nie wykazuje się w formularzu IN-1 oraz załączniku ZIN-1 czy DN-1 oraz załączniku ZDN-1 (chyba że nieużytki są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej).