Odpowiedzialność solidarna spadkobiercy za zaległości podatkowe.

Spadkobierca w określonym stanie prawnym łączy odpowiedzialność za zaległości podatkowe spadkodawcy z odpowiedzialnością solidarną.

Stosownie do art. 97 § 1 i art. 98 ustawy Ordynacja podatkowa spadkobiercy podatnika przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. Spadkobierca odpowiada za zobowiązania podatkowe oraz za zaległości podatkowe spadkodawcy (podatnika), a także za odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych spadkodawcy, koszty upomnienia i koszty postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec spadkodawcy powstałe do dnia otwarcia spadku.

Zgodnie z art. 98 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa do odpowiedzialności podatkowej spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o odpowiedzialności za długi spadkowe, czyli zasady zawarte w przepisach od art. 1030 Kodeksu cywilnego do art. 1034 Kodeksu cywilnego.

Stosownie do art. 1034 § 1 Kodeksu cywilnego do chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe.

Zgodnie z art. 91 ustawy Ordynacja podatkowa do odpowiedzialności solidarnej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dla zobowiązań cywilnoprawnych. Odpowiedzialność solidarna oznacza, że organ podatkowy (wierzyciel) może żądać całości lub części świadczenia (uiszczenia należnego podatku) od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych, przy czym aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani (art. 366 ustawy Kodeks cywilny).

Jeżeli zatem organ podatkowy, na podstawie art. 100 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, wydaje spadkobiercy decyzję o zakresie odpowiedzialności spadkobiercy przed działem spadku, wówczas w sentencji decyzji wskazuje odpowiedzialność spadkobiercy jako odpowiedzialność solidarną.