Zmiana wójta, burmistrza (prezydenta miasta) bez wpływu na upoważnienia.

Stosownie do art. 143 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa organ podatkowy może upoważnić pracownika kierowanej jednostki organizacyjnej do załatwiania spraw w jego imieniu i w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji, postanowień i zaświadczeń.

Organ podatkowy jakim jest, na podstawie art. 13 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa, wójt, burmistrz (prezydent miasta) może zatem upoważnić pracownika urzędu gminy do załatwiania spraw w jego imieniu i w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji, postanowień i zaświadczeń.

Zmiana na stanowisku wójta, burmistrza (prezydenta miasta) nie powoduje wygaśnięcia (nieważności) upoważnienia udzielonego przez dotychczasowego wójta, burmistrza (prezydenta miasta).

Umocowanie do wydawania decyzji administracyjnych nie wygasa z dniem wygaśnięcia mandatu osoby pełniącej funkcję organu administracji publicznej. Skoro nie zostało ono uchylone, zmienione lub jeżeli nie stwierdzono jego nieważności zachowuje ono swą ważność (wyrok WSA we Wrocławiu z 21.02.2008 r. sygn. akt IV SA/Wr 643/07).