Wójt z przyrzeczeniem zachowania tajemnicy skarbowej.

Stosownie do art. 294 § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa do przestrzegania tajemnicy skarbowej obowiązany jest m. in.: wójt, burmistrz (prezydent miasta).

Wójt, burmistrz (prezydent miasta) zobowiązany jest do złożenia na piśmie przyrzeczenia następującej treści:
„Przyrzekam, że będę przestrzegał tajemnicy skarbowej. Oświadczam, że są mi znane przepisy o odpowiedzialności karnej za ujawnienie tajemnicy skarbowej”. Zasada powyższa wynika z art. 294 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa.

Stosownie do art. 306 § 1 i § 3 ustawy Ordynacja podatkowa kto, będąc obowiązanym do zachowania tajemnicy skarbowej, ujawnia informacje objęte tą tajemnicą podlega karze pozbawienia wolności do lat 5, a jeżeli sprawca czynu działa nieumyślnie podlega karze pozbawienia wolności do lat 2.

Zgodnie z art. 294 § 3 ustawy Ordynacja podatkowa zachowanie tajemnicy skarbowej obowiązuje również po ustaniu zatrudnienia. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 lit c ustawy o pracownikach samorządowych wójt jest zatrudniony na podstawie wyboru.