Naliczanie odsetek za zwłokę od zaległości zahipotekowanej.

Zgodnie z art. 70 § 8 ustawy Ordynacja podatkowa nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym, jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu. Nie oznacza to, że odsetki za zwłokę od zobowiązania podatkowego zabezpieczonego hipoteką są naliczane bez ograniczenia.

Stosownie bowiem do § 5 ust. 1 rozporządzenia z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. z 2021 r. poz. 703), odsetki za zwłokę od zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym są naliczane do dnia upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, włącznie z tym dniem.

Mając na uwadze powyższe należy w każdym przypadku ustalić datę, w której gdyby nie zabezpieczenie hipoteką przymusową miałoby miejsce przedawnienie zobowiązania podatkowego. Data ta wyznacza datę naliczania odsetek za zwłokę.

Przykład 1

Na nieruchomości podatnika ustanowiono hipotekę przymusową celem zabezpieczenia podatku od nieruchomości za miesiące lipiec – grudzień 2017 r. Termin płatności zobowiązań upłynął w 2017 r. Bieg terminu przedawniania zaległości lipiec – grudzień 2017 r. nie został przerwany, nie został też zawieszony. Zobowiązanie uległo przedawnieniu z upływem 31.12.2022 r., tj. 1.01.2023 r. Odsetki za zwłokę od zaległości lipiec – grudzień 2017 r. są naliczane do 31.12.2022 r. włącznie z tym dniem.

Przykład 2

Na nieruchomości podatnika ustanowiono hipotekę przymusową celem zabezpieczenia podatku od nieruchomości za miesiące lipiec – grudzień 2017 r. Termin płatności zobowiązań upłynął w 2017 r. W dniu 20.09.2019 r. nastało przerwanie biegu terminu przedawnienia poprzez zastosowanie środka egzekucyjnego – zajęcie rachunku bankowego. Przerwanie biegu terminu przedawnienia na skutek zastosowania środka egzekucyjnego powoduje, iż termin przedawnienia biegnie na nowo od 21.09.2019 r. Odsetki za zwłokę są również nadal naliczane – do upływu nowego terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego za lipiec – grudzień 2017 r.