Projekt zmian w Ordynacji podatkowej – nadpłaty do 32 zł.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z 13 czerwca 2023 r. zawiera propozycje zmian m. in. w ustawie Ordynacja podatkowa. Jedną z planowanych zmian jest nowe rozwiązanie dotyczące zwrotu nadpłaty, której wysokość nie przekracza dwukrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (czyli aktualnie 32 zł).

Obecnie zwrot nadpłat podatnikom niezobowiązanym do posiadania rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej następuje na wskazany rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej podatnika albo przekazem pocztowym, chyba że podatnik zażąda zwrotu nadpłaty w kasie (art. 77b § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa). Nadpłata, której wysokość nie przekracza dwukrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, jeżeli nie wskazano rachunku, na który ma zostać zwrócona, podlega zwrotowi w kasie (art. 77b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa).

W wyniku proponowanych zmian art. 77b § 1 pkt 2 i § 3 oraz dodania § 3a ustawy Ordynacja podatkowa, możliwość uzyskania zwrotu nadpłaty w kasie będzie uzależniona od tego, czy organ podatkowy zapewnia obsługę kasową. Zwrot nadpłaty nie będzie mógł dokonany w kasie, jeżeli kasa nie będzie prowadzona przez organ podatkowy lub podmiot obsługujący organ podatkowy.

Jeżeli wysokość nadpłaty nie będzie przekraczała dwukrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym i nie zostanie wskazany rachunek, na który ma zostać zwrócona lub jej zwrot nie będzie możliwy w kasie, nadpłata będzie podlegała z urzędu zaliczeniu na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.