Zmniejszenie czy wygaśniecie obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Pytanie: Jak postąpić w przypadku gdy mieszkaniec zmarł w dniu 16.12.2022 r. a właściciel nieruchomości złożył w dniu 20.06.2023 r. deklarację zmniejszają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a zatem przekroczył termin 6 miesięcy wynikający z art. 6m ust. 5 ustawy, ale jednocześnie jedyną osobą, która zamieszkiwała na terenie tej nieruchomości była zmarła osoba?

W opisanej sytuacji zastosowanie znajdą przede wszystkim przepisy art. 6hart. 6i ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi są obowiązani ponosić właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a obowiązek ponoszenia opłaty w odniesieniu do nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. Wyznacznikiem poniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zatem zamieszkanie minimum jednego mieszkańca na danej nieruchomości.

Jeżeli w wyniku śmierci jedynego mieszkańca w dniu 16.12.2022 r. nieruchomość nie była nieruchomością, na której zamieszkują mieszkańcy oznacza to, że właściciel nieruchomości nie był objęty obowiązkiem ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od grudnia 2022 r.

W opisanej sytuacji złożenie przez właściciela nieruchomości deklaracji zmniejszającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po upływie 6 miesięcy od daty śmierci mieszkańca nie miało wpływu na wysokość opłaty. Możliwość złożenia deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny w terminie do 6 miesięcy od dnia śmierci mieszkańca, stosownie do art. 6m ust. 5 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dotyczy bowiem sytuacji gdy nieruchomość jest nadal zamieszkiwana (przez innych mieszkańców). W przypadku gdy właściciel nieruchomości dotrzyma terminu złożenia deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, wówczas dochodzi do zmniejszenia wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od miesiąca, w którym doszło do śmierci mieszkańca.