Czy podatnik podatku od nieruchomości może zapłacić niższe odsetki za zwłokę?

Podatnik, który nie dotrzyma terminu płatności podatku jest zobowiązany do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę od zaległości podatkowych. Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi aktualnie 14,50 % w stosunku rocznym. Czy podatnik może zapłacić niższe odsetki za zwłokę?

Tak, w świetle przepisów ustawy Ordynacja podatkowa istnieje możliwość zapłaty zaległości podatkowej z odsetkami za zwłokę naliczonymi według obniżonej stawki odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę , czyli 7,25% w stosunku rocznym. Dotyczy to także podatnika, który spełnienia warunki określone w art. 56a § 1 i § 3 ustawy Ordynacja podatkowa.

Obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę stosuje się w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:
1) złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji, np. złożenia korekty deklaracji na podatek od nieruchomości na rok 2024 w terminie do 30 czerwca 2024 r.,
2) zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Kolejnym warunkiem zastosowania obniżonej stawki odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę jest samodzielna korekta deklaracji (bez wezwania przez organ podatkowy w ramach czynności sprawdzających).

Obniżona stawka odsetek za zwłokę odsetki dotyczy wyłącznie różnicy pomiędzy kwotą podatku z deklaracji a kwotą podatku z korekty deklaracji.

Obniżona stawka odsetek za zwłokę w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę może mieć zastosowanie w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym od osób prawnych, podatku od środków transportowych oraz opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.