Czy każda uchwała wymaga dostosowania do nowego rozporządzenia KE dotyczącego pomocy publicznej?

Rada gminy zwolniła z podatku od środków transportowych samochody ciężarowe wykorzystywane wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem pojazdów, o których mowa w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz autobusy przeznaczone wyłącznie do przewozu uczniów do szkół. Czy istnieje konieczność zmiany uchwały i dostosowania jej do nowego rozporządzenia KE nr 2023/2831 (Dz.U.UE.L. z 2023 r. poz. 2831) dotyczącego pomocy de minimis?

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach w wyjaśnieniu nr WI.54.20.2024 z 14 maja 2024 r. wskazała, że w październiku 2023 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów udzielił wyjaśnień w zakresie interpretacji nowych przepisów i wskazał potencjalne scenariusze postępowań w kontekście obowiązywania uchwał, ale jedynie tych, które regulowały udzielenie pomocy de minimis. Jeżeli uchwała nie przewidywała pomocy de minimis scenariusze dostosowania tej uchwały do obowiązującego aktualnie rozporządzenia KE nie mają zastosowania.

Niemniej, Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach w ww. wyjaśnieniu podkreśliła, że w uchwałach podejmowanych na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 70 ze zm.) istnieje obowiązek uwzględnienia przepisów dotyczących pomocy publicznej, jeżeli uchwała rady przewiduje udzielenie takiej pomocy, co wynika z art. 20b tej ustawy. Jeżeli zatem w gminie od dnia podjęcia obowiązującej uchwały nastąpiła zmiana warunków udzielania zwolnień, która powodowałaby ryzyko naruszenia regulacji z zakresu pomocy publicznej tzn. że ze zwolnienia mogłyby aktualnie korzystać podmioty będące przedsiębiorcami, to należy rozważyć podjęcie nowej uchwały przewidującej tą zmianę lub uszczegółowić uchwałę o zapis, że zwolnienia nie obejmują środków transportowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.