Opodatkowanie lokalu mieszkalnego wykorzystywanego jednocześnie do prowadzenia działalności gospodarczej i na cele mieszkalne.

Pytanie: Jaką stawką podatku od nieruchomości należy opodatkować lokal mieszkalny, który w części jest wykorzystywany jednocześnie do prowadzenia działalności gospodarczej oraz na cele mieszkalne?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych budynki mieszkalne lub ich części podlegają opodatkowaniu niższą (preferencyjną) stawką podatku od nieruchomości. Natomiast na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych część budynku mieszkalnego jest wyżej opodatkowana wówczas, gdy jest “zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej”.

Prawidłowa interpretacja art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wymaga ustalenia zakresu znaczeniowego użytego przez ustawodawcę wyrażenia “zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej”. NSA w wyroku z 11.08.1992 r. sygn. akt SA/Wr 650/92 wskazał, że przepis art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wymaga, aby część budynku mieszkalnego była przeznaczona dla prowadzenia w niej działalności gospodarczej z wyłączeniem funkcji mieszkalnych i innych, związanych z zamieszkiwaniem w budynku.

Jeżeli zatem budynek mieszkalny (lub jego część) został zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej, ale powierzchnie zajmowane na prowadzenie działalności gospodarczej służą jednocześnie celom mieszkalnym, to w sprawie znajdzie zastosowanie stawka określona w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych tj. jak dla budynków mieszkalnych (wyrok WSA w Warszawie z 11.06.2012 r., sygn. akt III SA/Wa 2798/11).