Sposoby przesyłania pełnomocnictwa szczególnego utrwalonego w postaci elektronicznej.

Dz. U. poz. 613 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie sposobu przesyłania, utrwalonego w postaci elektronicznej, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń.

Pełnomocnictwo szczególne utrwalone w postaci elektronicznej jest przesyłane do organu podatkowego właściwego w sprawie, której to pełnomocnictwo dotyczy na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych. Do dnia poprzedzającego dzień powstania obowiązku, o którym mowa w art. 155 ust. 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, przekazywanie pełnomocnictwa szczególnego może następować również za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej organu podatkowego na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP).

Rozporządzenie obowiązuje od 7 maja 2024 r.

Rozporządzenie zastąpuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń (Dz. U. z 2017 r. poz. 1269).