Nakaz i wybór w odpowiedzialności solidarnej.

Stosownie do treści przepisów art. 3 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach, z zastrzeżeniem ust. 4a–6. Zapisy o stosowaniu zasad odpowiedzialności solidarnej zostały przez ustawodawcę zawarte przede wszystkim w art. 92 § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa. W myśl art. 92 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, jeżeli zobowiązania podatkowe powstają w drodze doręczenia decyzji podatkowej (art. 21 § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa), odpowiedzialnymi solidarnie są podatnicy, którym doręczono decyzję ustalającą wysokość zobowiązania.

Stosownie do treści art. 91 ustawy Ordynacja podatkowa do odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dla zobowiązań cywilnoprawnych. Istota solidarnej odpowiedzialności polega między innymi na tym, że zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych z zapłaty, przy czym aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani.

Wynikający z art. 91 ustawy Ordynacja podatkowa nakaz stosowania przepisów regulujących solidarność jedynie w zakresie odpowiedzialności podatkowej oznacza, że organ podatkowy musi doprowadzić do powstania zobowiązania podatkowego w pełnej wysokości w odniesieniu do każdego ze współpodatników. Natomiast prawo wyboru będzie przysługiwało mu jedynie w fazie postępowania egzekucyjnego i dopiero wówczas organ będzie mógł wybrać podatnika lub podatników, w stosunku do których będzie prowadził postępowanie egzekucyjne (wyrok WSA z 13.05.2008 r., sygn. akt I SA/Rz 231/08).

O odpowiedzialności solidarnej można przeczytać we wpisach np.

Odpowiedzialność solidarna, odpowiedzialność podatnika, odpowiedzialność spadkobierców oraz odpowiedzialność osób trzecich to temat warsztatów online, które odbędą się 9 maja br. “Odpowiedzialność podatkowa w zakresie podatków i opłat lokalnych“.