Zaległości netto w Rb-27S.

Powracamy dziś do tematu sprawozdania Rb-27s, tym razem do kolumny 10 “Zaległości netto”. „Zaległości netto” to należności pozostałe do zapłaty, których termin zapłaty już minął i mogą być egzekwowane. Kryterium zaliczania należności do zapłaty do “zaległości netto” określa § 3 ust. 1 pkt 7 Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego, stanowiącej załącznik nr 36 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1393, z późn. zm.).

Na pytanie RIO w Lublinie dotyczące wykazywania w sprawozdaniu Rb-27S danych dotyczących zaległości netto oraz należności odpowiedzi udzieliło Ministerstwo Finansów w piśmie nr ST2.4761.4.2020 z 06.05.2020 r.

W kolumnie „zaległości netto” nie wykazuje się zaległości podatnika w upadłości. Zaległości podatnika w upadłości nie mogą być egzekwowane. Wynika to z przepisu art. 146 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, z późn. zm.), zgodnie z którym postępowanie egzekucyjne skierowane do majątku wchodzącego w skład masy upadłości, wszczęte przed dniem ogłoszenia upadłości, ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości. Postępowanie to umarza się z mocy prawa po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Po dniu ogłoszenia upadłości niedopuszczalne jest skierowanie egzekucji do majątku wchodzącego w skład masy upadłości. Należności te wykazuje się jedynie w kolumnie 9 Rb-27S “Należności ogółem do zapłaty”.

W kolumnie 10 „zaległości netto” nie wykazuje się zaległości płatnych w ratach (jeżeli termin spłaty raty nie minął), kwot objętych wstrzymaniem wykonania decyzji na mocy postanowienia organu podatkowego, sądu administracyjnego lub odrębnych przepisów oraz zaległości objętych postępowaniem ugodowym, układowym lub restrukturyzacyjnym.

Pełna treść stanowiska MF ws. wykazywania zaległości netto oraz należności w sprawozdaniu Rb-27S opublikowana 7 lipca 2020 r.

Należności pozostałe do zapłaty, aby stanowiły “zaległości netto” muszą spełnić jednocześnie dwa kryteria: musi upłynąć termin zapłaty i mogą być już egzekwowane.

Wypełnienie wyłącznie jednego warunku wyklucza należność z grupy “zaległości netto”. W kolumnie “Zaległości netto” w Rb-27S nie wykazuje się należności, od których podatnik wniósł odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Mógł już upłynąć termin płatności, ale z uwagi na nieostateczność takiej decyzji, nie może być ona przedmiotem egzekucji. Wynika to z art. 239a Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym decyzja nieostateczna, nakładająca na stronę obowiązek podlegający wykonaniu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, nie podlega wykonaniu, chyba że decyzji nadano rygor natychmiast.

Innym przykładem należności nie wykazywanych się w kolumnie “Zaległości netto” w Rb-27S są należności wynikające z doręczonej decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, dla których nie upłynął jeszcze termin płatności, np. należność z decyzji w sprawie podatku od nieruchomości doręczona osobie fizycznej w dniu 25 czerwca 2020 r. z terminem płatności 14 dni od daty doręczenia, tj. 9 lipca 2020 r. nie jest zaległością netto w Rb-27S za czerwiec 2020 r.