Umorzenie zaległości podatkowej jednemu ze współzobowiązanych.

Pytanie: Z jakiego przepisu wynika, że umorzenie zaległości podatkowej jednemu z podatników, który odpowiada solidarnie za zobowiązania podatkowe nie oznacza umorzenia zaległości również pozostałym współwłaścicielom odpowiadającym solidarnie?

Odpowiedź: Umorzenie zaległości podatkowej jednemu z podatników, który odpowiada solidarnie za zobowiązania podatkowe nie oznacza umorzenia zaległości również pozostałym współwłaścicielom odpowiadającym solidarnie, co wynika z art. 373 ustawy Kodeks cywilny w związku z art. 91 ustawy Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z art. 91 ustawy Ordynacja podatkowa do odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dla zobowiązań cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 373 Kodeksu cywilnego zwolnienie z długu względem jednego z dłużników solidarnych nie ma skutku względem współdłużników.

Oznacza to zatem, że decyzja o umorzeniu zaległości podatkowej wobec wnioskodawcy (jednego ze współwłaścicieli), nie wywiera skutków względem pozostałych współwłaścicieli, którzy nie byli wnioskodawcami umorzenia. Decyzja umarzająca zaległość wobec jednego z dłużników solidarnie odpowiedzialnych powoduje odstąpienie od wykonania zobowiązania jedynie wobec tego zobowiązanego, natomiast obowiązek wykonania zobowiązania nadal ciąży na pozostałych zobowiązanych. Pozostali współwłaściciele są nadal zobowiązani do zapłaty podatku.