Limit pomocy de minimis w rolnictwie (aktualizacja – wykorzystanie 100%).

M. P. poz. 1083 została opublikowana wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – na dzień 1 października 2023 r. wynosi: w rolnictwie – 289 707 082,88 euro, w rybołówstwie – 414 108,62 euro.

Aktualne wykorzystanie limitu pomocy de minimis w rolnictwie można śledzić na stronie Systemu Rejestracji Pomocy Publicznej: https://srpp.minrol.gov.pl.

Aktualne wykorzystanie limitu pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 10.10.2023 (05:49) wynosi 292 445 144,02 euro, co stanowi 98,82%.

Aktualizacja: Aktualne wykorzystanie limitu pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 19.10.2023 (14:26) wynosi 295 932 125,00 euro, co stanowi 100,00%

W przypadku wykorzystania (100%) limitu pomocy de minimis w rolnictwie skorzystanie ze zwolnień i ulg w podatku rolnym stanowiących pomoc de minimis w 2023 r. nie będzie możliwe. Ponowna możliwość nastąpi z dniem 1 stycznia 2024 r.

Pomoc de minimis w rolnictwie jest udzielana w formie:

  • ulg uznaniowych (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty podatku rolnego) na podstawie art. 67a § 1 w związku z art. 67b § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa,
  • zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha udzielana na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4–6 i ust. 6 ustawy o podatku rolnym,
  • zwolnienia od podatku rolnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 5a ustawy o podatku rolnym,
  • ulgi w podatku rolnym przez zaniechanie jego ustalenia albo poboru w całości lub w części W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, na podstawie art. 13c ustawy o podatku rolnym,
  • zwolnień i ulg przedmiotowych innych niż określone w ustawie o podatku rolnych, które zostały wprowadzone w drodze uchwały rady gminy, na podstawie art. 13e ustawy o podatku rolnym.