Informacja czy zaświadczenie dotyczące zaległości podatkowej?

Pytanie: Czy organ podatkowy może udzielić, na pisemną prośbę podatnika, informacji o stanie zaległości podatkowych, czy tylko i wyłącznie zgodnie z art. 306b § 1 Ordynacji podatkowej organ podatkowy jest obowiązany w tym przypadku wydać zaświadczenie?

Odpowiedź: Organ podatkowy umożliwia podatnikowi wgląd w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, odpisów oraz kopii przy wykorzystaniu własnych przenośnych urządzeń stosownie do art. 178 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Możliwość udzielenia informacji została przewidziana w art. 121 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa i dotyczy niezbędnych informacji i wyjaśnień o przepisach prawa podatkowego pozostających w związku z przedmiotem prowadzonego postępowania podatkowego.

Jeżeli natomiast przedmiotem zainteresowania podatnika są dane wynikające z prowadzonej przez organ podatkowy ewidencji, rejestrów lub z innych danych znajdujących się w posiadaniu organu podatkowego, formą wskazaną w art. 306b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa jest zaświadczenie.

Oznacza to zatem, że informacja o stanie zaległości podatnika (jako informacja wynikająca z ewidencji) może być udzielona wyłącznie w formie zaświadczenia.