Zaliczenie wpłaty na zaległość objętą tytułem wykonawczym.

Zgodnie z art. 62 § 1 zdanie drugie ustawy Ordynacja podatkowa, w przypadku gdy na podatniku ciążą zobowiązania podatkowe, których termin płatności upłynął, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności we wskazanym przez podatnika podatku, a w przypadku braku takiego wskazania lub braku zaległości podatkowej we wskazanym podatku – na poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zaległości podatkowych podatnika. Istotą zatem treści art. 62 § 1 zdanie drugie ustawy Ordynacja podatkowa jest pierwszeństwo zaległości podatkowych każdego podatnika.

Wskazany przepis odnosi się do wszystkich zaległości podatnika, zarówno tych objętych, jak i nie objętych tytułem wykonawczym. Przepis art. 62 § 1 zdanie drugie ustawy Ordynacja podatkowa nie wskazuje żadnych wyjątków.

Oznacza to zatem, że zaliczenie wpłaty na zaległość o najwcześniejszym terminie płatności, o którym mowa w art. 62 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa dotyczy również zaległości objętych tytułem wykonawczym.

Wierzyciel jest zobowiązany do zawiadomienia organu egzekucyjnego o zmianach, zdarzeniach i informacjach mających wpływa na prowadzoną przez organ egzekucyjny egzekucję administracyjną.

Zgodnie z art. 32aa pkt 1 lit. d ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wierzyciel niezwłocznie zawiadamia organ egzekucyjny o zmianie wysokości należności pieniężnej objętej tytułem wykonawczym wynikającej z jej wygaśnięcia w całości albo w części, w szczególności gdy wygaśnięcie jest wynikiem zapłaty wierzycielowi należności pieniężnej;

Wierzyciel przekazuje zawiadomienie organowi egzekucyjnemu będącemu naczelnikiem urzędu skarbowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego eTW z wykorzystaniem formularza eZW (blok D).