Skutki decyzji uznaniowych w Rb-27S.

Pytanie: Decyzja w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, w sprawie rozłożenia na raty została wydana we wrześniu 2023 r., natomiast została doręczona w październiku 2023 r. . Czy skutki wynikające z decyzji powinny być wykazane w sprawozdaniu Rb-27S za wrzesień 2023 czy w sprawozdaniu Rb-27S za rok 2023?

Odpowiedź: Skutki decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, w sprawie rozłożenia na raty należy wykazać w okresie sprawozdawczym, w którym decyzja ulgowa została doręczona, tj. w przypadku wydania decyzji we wrześniu 2023 r., a doręczeniu w październiku 2023 r. skutki decyzji należy wykazać w sprawozdaniu Rb-27S za rok 2023 r.

Sprawozdanie RB-27S sporządza się na podstawie danych z ewidencji księgowej, stosownie do   § 3 ust. 1 załącznika nr 37 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Do dokumentowania wygaśnięcia zobowiązania podatkowego (umorzenia) służą decyzje (§ 4 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego), a organ podatkowy jest związany decyzją, którą wydał (w tym przypadku decyzją w sprawie umorzenia zaległości podatkowej na wniosek podatnika oraz decyzją w sprawie rozłożenia na raty) od chwili jej doręczenia (art. 212 ustawy Ordynacja podatkowa). 

Oznacza to zatem, że decyzje winny być ujmowane są w ewidencji księgowej w okresie sprawozdawczym, w którym zostały doręczone i również w tym okresie winny być wykazywane skutki wynikające z tych decyzji w sprawozdaniu Rb-27S.