14,50% – stawka odsetek za zwłokę od 5.10.2023 r.

Rada Polityki Pieniężnej podjęła w dniu 04.10.2023 r. decyzję o obniżeniu stóp procentowych NBP o 75 punktów bazowych, stopa lombardowa wynosi 6,25 proc. w skali rocznej.

Oznacza to, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych ulega zmianie z dotychczasowych 15,00% w stosunku rocznym i wynosi 14,50 % w stosunku rocznym (od 5 października 2023 r.).

Stosownie do art. 56 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stawka odsetek za zwłokę to suma 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%, czyli 6,25 x 200% + 2% = 14,50%.