15,00 % – stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Rada Polityki Pieniężnej podjęła w dniu 06.09.2023 r. decyzję o obniżeniu stóp procentowych NBP o 75 punktów bazowych, stopa lombardowa wynosi 6,50 proc. w skali rocznej.

Oznacza to, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych ulega zmianie z dotychczasowych 16,50% w stosunku rocznym i wynosi 15,00 % w stosunku rocznym (od 7 września 2023 r.).

Stosownie do art. 56 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stawka odsetek za zwłokę to suma 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%, czyli 6,50 x 200% + 2% = 15,00%.