Terminy płatności w podatku od środków transportowych.

Należność z tytułu podatku od środków transportowych ustalana jest na podstawie stawek podatku określonych przez radę gminy, w drodze uchwały oraz liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu.

Zasady dotyczące terminu płatności określa art. 47 § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, wskazując, że jeżeli podatnik jest obowiązany sam obliczyć i wpłacić podatek, za termin płatności uważa się ostatni dzień, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata powinna nastąpić.

Regulacje dotyczące terminu płatności podatku zawiera art. 11 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Podatnik podatku od środków transportowych jest zobowiązany do zapłaty podatku w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego – w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

Podatek jest płatny w dwóch ratach także w przypadku, gdy obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku. Podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

  • w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego − I rata,
  • do dnia 15 września danego roku − II rata.

Jedynie w przypadku, gdy obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Ww. sposób ustalania terminów płatności podatku od środków transportowych (rata płatna w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, płatność jednorazowa) dotyczy wyłącznie przypadku gdy obowiązek podatkowy powstaje w trakcie roku.

Jeżeli zatem podatnik posiada więcej niż jeden pojazd i w stosunku do przynajmniej jednego z tych pojazdów obowiązek podatkowy powstał w trakcie roku, podatnik zobowiązany jest do uiszczenia podatku od środków transportowych w więcej niż dwóch terminach płatności.

O podatku od środków transportowych można przeczytać również w poniższych wpisach: