Opodatkowanie użytków rolnych zajętych na farmę fotowoltaiczną.

Postawienie farmy fotowoltaicznej na gruncie będącym użytkiem rolnym oznacza zmianę opodatkowania tych gruntów z podatku rolnego na podatek od nieruchomości.

Grunty bezpośrednio zajętych pod panele fotowoltaiczne oraz infrastrukturę towarzyszącą.

Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, na których znajdują się elementy tworzące elektrownię fotowoltaiczną, podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości od całej powierzchni zajętej według stawek najwyższych, tj. stawek, o których mowa w akt. 5 ust. 1 pkt 1 lit.a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Grunty między panelami fotowoltaicznymi oraz grunty miedzy panelami i ogrodzeniem.

Nie można przyjąć, że tylko grunt znajdujący się bezpośrednio pod panelami bierze udział w procesie wytwarzania energii, ale w tym celu wykorzystywany jest także pozostały grunt, umożliwiając sprawne i efektywne wykorzystanie paneli.

Także grunt pomiędzy panelami, jak też pomiędzy panelami a ogrodzeniem, należy traktować jako zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej, jako niezbędny i wykorzystywany do osiągnięcia zamierzonego rezultatu, jakim jest instalacja i eksploatacja farmy fotowoltaicznej w celu pozyskiwania energii elektrycznej.

Możliwość prowadzenia w ograniczonym zakresie działalności rolniczej na spornej nieruchomości, np. koszenie traw, wypas zwierząt czy pasieka pozostaje bez wpływu na uznanie, że nastąpiło zajęcie na prowadzenia działalności gospodarczej. Z dyspozycji art. 2 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie wynika, aby na gruntach zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej nie mogła być prowadzona inna działalność, w tym rolna, o ile specyfika prowadzonej działalności gospodarczej na to pozwala. Byłaby to jednak działalność uboczna, związana z należytym utrzymaniem terenu zajętego przez farmę fotowoltaiczną.

Grunty zajętych przez urządzenia przesyłowe służące do przesyłu energii elektrycznej oraz pasy technologiczne zapewniające właściwą eksploatację tych urządzeń i strefy bezpieczeństwa wyznaczone wokół nich.

Zgodnie z art. 1a ust. 2a pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych do gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nie zalicza się gruntów :

a) przez które przebiegają urządzenia o których mowa w art. 49§1 Kc. , wchodzące w skład przedsiębiorstwa przedsiębiorcy prowadzącego działalność telekomunikacyjną, działalność w zakresie przesyłania lub dystrybucji pary, gazów lub energii elektrycznej lub zajmującego się transportem wydobytego gazu ziemnego lub ropy naftowej;

b) zajętych na pasy technologiczne stanowiące grunt w otoczeniu urządzeń, o których mowa w lit a, konieczny dla zapewnienia właściwej eksploatacji tych urządzeń,

c) zajętych na strefy bezpieczeństwa oraz strefy kontrolowane urządzeń, o których mowa w lit. a, służących do przesyłania lub dystrybucji ropy naftowej, paliw ciekłych lub paliw gazowych, lub transportu wydobytego gazu ziemnego lub ropy naftowej, które zostały określone w odrębnych przepisach

– chyba, że grunty te są jednocześnie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność, o której mowa w lit. a

Przepis dotyczy gruntów, na których nie jest co do zasady prowadzona działalność gospodarcza, ale przez sam fakt przebiegu linii przesyłowych są one z taką cudzą działalnością pośrednio związane. Jeżeli grunty zostały w sposób czynny zajęte na prowadzenie innego rodzaju działalności ww. regulacja nie ma do tych gruntów zastosowania. Wynika to bezpośrednio z brzmienia ostatniego zdania przepisu który brzmi: “chyba że grunty te (zajęte na działalność przesyłową) są jednocześnie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność, o której mowa w lit. a. (przesyłowa)”.

Na podstawie: Wyrok WSA w Rzeszowie z 9 czerwca 2022 r. sygn akt I SA/Rz 224/22