Zwrot nadpłaty w związku z uchyleniem decyzji ustalającej/określającej bez wniosku strony.

Zgodnie z art. 77 § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa nadpłata podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji o zmianie, uchyleniu albo stwierdzeniu nieważności decyzji – jeżeli w związku z uchyleniem albo stwierdzeniem nieważności decyzji nie wystąpi obowiązek wydania nowej decyzji.

W sytuacji gdy decyzja wymiarowa, mocą której ustalono zobowiązanie podatkowe, zostanie uchylona lub zmieniona, to wówczas zdarzeniem kreującym istnienie nadpłaty staje się uchylenie lub zmiana decyzji.

Z przepisów Ordynacji podatkowej nie wynika, aby dla zwrotu nadpłaty w sytuacji wydania decyzji o zmianie, uchyleniu albo stwierdzeniu nieważności decyzji – jeżeli w związku z uchyleniem albo stwierdzeniem nieważności decyzji nie wystąpi obowiązek wydania nowej decyzji, konieczne było wydanie kolejnej decyzji. Zwrot nadpłaty, w przypadku określonym w art. 77 § 1 ust. 3 ustawy Ordynacja podatkowa, następuje z urzędu i stanowi czynność materialno-techniczną niewymagającą nawet wniosku strony.

Jak wskazał WSA w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z 16 stycznia 2019 r., sygn. akt I SA/Go 511/18: “Zapadnięcie zatem decyzji, o której mowa w art. 77 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej jest wystarczającą podstawą prawną do zwrotu nadpłaty. Stąd wniosek o stwierdzenie nadpłaty w sytuacji zapadnięcia takiej decyzji jest z gruntu bezprzedmiotowy.”.

Zwrot nadpłaty w przypadku określonym w art. 77 § 1 ust. 3 ustawy Ordynacja podatkowa, następuje z urzędu i stanowi czynność techniczno-prawną niewymagającą nawet wniosku strony (wyrok WSA w Warszawie z 18 marca 2021 r., sygn. akt III SA/Wa 192/21).

Zwrot nadpłaty powstałej wskutek uchylenia i zmiany decyzji ustalającej/określającej zobowiązanie podatkowe nie wymaga procedowania w tym przedmiocie. Brak jest wobec tego podstaw do wszczęcia postępowania (na wniosek strony albo z urzędu) i procedowania np. decyzji orzekającej o zwrocie nadpłaty.