Obowiązek zawiadomienia strony o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu.

W przypadku gdy organ podatkowy ma zamiar przeprowadzić dowód z zeznań świadków, opinii biegłych lub oględzin jest zobowiązany do zawiadomienia strony postępowania o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu. Powyższa zasada wynika z art. 190 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Strona powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków, opinii biegłych lub oględzin przynajmniej na 7 dni przed terminem.

Z przepisu tego wynika obowiązek zawiadomienia strony przynajmniej na 7 dni przed terminem przeprowadzenia dowodu. Oznacza to, że pomiędzy datą uzyskania przez stronę informacji o planowanej czynności a terminem dokonania tej czynności nie może być krótszy niż 7 dni.

W przypadku gdy termin nie może zostać dochowany (np. jak wynika z dowodu doręczenia strona została zawiadomiona o terminie przeprowadzenia dowodu na 3 dni przed terminem) organ podatkowy nie może przeprowadzić dowodu. Wówczas organ podatkowy musi powtórzyć procedurę zawiadomienia strony.

Przepisy ustawy Ordynacja podatkowa nie przewidują możliwości wyrażenia przez stronę zgody na przeprowadzenie dowodu bezpośrednio w miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu (strona musi być zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu na 7 dni przed terminem).

Z przepisu art. 190 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa wynika, że z treści zawiadomienia powinna wynikać informacja jaki dowód ma zostać przeprowadzony, miejsce przeprowadzenia dowodu (przez wskazanie adresu albo danych pochodzących z ewidencji gruntów lub KW) oraz termin przeprowadzenia dowodu (dzień i godzina rozpoczęcia przeprowadzenia dowodu).

Przepis art. 190 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa zawiera zamknięty katalog dowodów, o przeprowadzeniu których strona postępowania powinna zostać zawiadomiona – dotyczy wyłącznie zeznań świadków, opinii biegłych oraz oględzin.