Nowy tekst jednolity ustawy Ordynacja podatkowa w postanowieniu o wznowieniu postępowania.

Dzienniku Ustaw z 6 listopada br. poz. 2383 został opublikowany jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Nowy tekst jednolity wymaga zmian w dokumentach, w których powoływane są przepisy tej ustawy. Przywołując przepisy ustawy Ordynacja podatkowa w miejsce dotychczas obowiązującego Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, 2707, z 2023 r. poz. 180, 326, 511, 556, 614, 1059, 1193, 1234, 1450, 1598, 1705, 1723, 1785 umieszcza się Dz. U. z 2023 r. poz. 2383.

Przykładem zastosowania zmiany jest postanowienie w sprawie wznowienia postępowania wydawane przez organ podatkowy w razie dopuszczalności wznowienia postępowania. Wznowienie postępowania następuje z urzędu lub na żądanie strony. Organem właściwym w sprawie wznowienia postępowania jest organ, który wydał w sprawie decyzję w ostatniej instancji. Postanowienie stanowi podstawę do przeprowadzenia przez właściwy organ postępowania co do przesłanek wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia istoty sprawy

Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta                                      Miejscowość, dnia………..

Znak sprawy

                                                                                              Imię, nazwisko/Nazwa

                                                                                              Adres zamieszkania/Adres siedziby

                                                                                              Identyfikator podatkowy

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 243 § 1 w związku z art. 241 i art. 244 § 1 oraz art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383) Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta ……………………..

postanawia

wznowić postępowanie z urzędu/z wniosku …………………………………………………… w sprawie zakończonej decyzją ostateczną Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta ………………………… nr ………………………..z dnia …………………………w przedmiocie …………………………………………

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

                                                                                              Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Otrzymują:

1. strona,

2. a/a