Uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta i ceny sprzedaży drewna – zalecenia MF.

Ministerstwo Finansów w piśmie znak sprawy: DSP13.843.6.2022 z 21 października 2022 r. przedstawiło zalecenia dotyczące uchwał w sprawie obniżenia ceny skupu żyta i ceny sprzedaży drewna.

Obniżanie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku
rolnego

Możliwości obniżenia cen skupu żyta przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego dotyczy wyłącznie konkretnej średniej ceny skupu żyta, tj. ceny ustalonej na dany rok podatkowy w komunikacie Prezesa GUS.

Określona przez radę gminy w uchwale obniżona cena skupu żyta stanowić będzie podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze tej gminy, wyłącznie w tym roku podatkowym, dla którego została określona ta cena.

W celu skorzystania z uprawnienia do obniżenia w danym roku podatkowym ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS, niezbędne jest zatem podjęcie przez radę gminy uchwały na ten rok. Natomiast przyjmowanie jako podstawy obliczenia podatku rolnego w danym roku podatkowym obniżonej ceny skupu żyta, dotyczącej poprzedniego roku podatkowego lub jeszcze wcześniejszych, tj. określonych w nieaktualnych uchwałach, jest działaniem nieprawidłowym, niemającym podstawy prawnej w ustawie o podatku rolnym.

Obniżanie średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania
podatku leśnego

W podatku leśnym analogicznie więc, jak w przypadku podatku rolnego, określona przez
radę gminy w uchwale obniżona cena sprzedaży drewna stanowić będzie podstawę
obliczenia podatku leśnego na obszarze tej gminy, wyłącznie w tym roku podatkowym, dla
którego została określona ta cena.

Podejmowanie uchwał w sprawie obniżenia ceny skupu żyta i ceny sprzedaży drewna

Rady gmin są uprawnione do corocznego obniżenia średniej ceny skupu żyta i średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanych do obliczenia odpowiednio: podatku rolnego i leśnego. W przypadku niepodjęcia takiej uchwały na dany rok podatkowy, dla obliczenia tych podatków obowiązywać będą kwoty wynikające z komunikatów Prezesa GUS.